Zuzana Panczová

Etnologička zameraná na výskum tradičných a súčasných povestí, konšpiračných teórií a fám. Vyštudovala históriu a etnológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas doktorandského štúdia absolvovala študijný poby na Georg-August-Universität v nemeckom Göttingene, dizertačnú prácu na tému “Konšpiračné teórie ako naratívny fenomén (žánrová analýza)” obhájila v roku 2009.

V súčasnosti pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka na Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v rokoch 2016-2020 bola členkou medzinárodnej akcie COST COMPACT Comparative Analysis of Conspiracy Theories. Je autorkou monografie Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie (2017) a viacerých ďalších štúdií a kapitol na tému konšpiračných teórií a fám.

Zaujíma sa najmä o otázky skupinovej identifikácie, skupinových konfliktov, analýzu ideologických diskurzov,  a historických kontextov. Vo svojich prácach sa venuje napríklad šíreniu konšpiračných teórií v obdobiach ohrozenia, konšpiračnému apokalyptizmu v online prostredí, argumentačným stratégiám antisemitsky a antisystémovo orientovaných skupín, téme Protokolov sionských mudrcov, obrazom “nepriateľa” a “zradcu” v politickej satire a karikatúrach, prvkom viktimizácie v konšpiračných teóriách využívaných v nacionalistickom/populistickom diskurze na Slovensku atď. 

Relevantná bibliografia:

PANCZOVÁ, Z.(2006) Konšpiračné teórie ako súčasť moderného folklóru (Staronové témy na slovenských a českých internetových diskusných fórach), in: E. Krekovičová – J. Pospíšilová (Eds.) Od folklórneho textu ku kontextu, 101 – 136. Bratislava: Ústav etnológie SAV – Etnologický ústav AV ČR.

PANCZOVÁ, Z. (2011) Konšpiračné teórie a ich argumentačné stratégie ako príklad ideologických diskurzov. Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 59 (1): 8-28.

KREKOVIČOVÁ, E. – PANCZOVÁ, Z. (2013) Obraz nepriateľa v počiatkoch slovenskej politickej karikatúry. Vizuálne stereotypy v časopise Černokňažník v rokoch 1861-1910. Slovenský národopis/Slovak Ethnology, 61(1): 31 – 54.

KREKOVIČOVÁ, E. – PANCZOVÁ, Z. (2013) Visual Representations of „Self“ and „Others““ Images of the Traitor and the Enemy in Slovak political Cartoons, 1861-1910. in: Visual Encounters With Alterity in Central and Eastern Europe. (Edited by D. Demski – I. Sz.Kristóf – K. Baraniecka-Olszewska), 462 – 487. Budapest: L´Harmattan.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Image of the Traitor and Enemy in humour and political cartoons in war-time Slovakia: analysis of the magazine Kocúr’, in: War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s). (Edited by D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska), 244-273. Budapest: l´Harmattan.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Editoriál: Stručný úvod do tematiky sprisahaneckých teórií. Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 63(3): 187-194.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Conspiracy Theories and their Argumentation Strategies as an Example of Ideological Discourses. In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, tom 37, 24-40.

PANCZOVÁ, Z. – JANEČEK, P. (2015) Théories du complote et rumeurs en Slovaque et en Tchéque. In: Diogène. Les théories du complot aujourd´hui, 249-250 (Janvier-Juin 2015): 150-167. Paris: UNESCO-IULM-Presses Universitaires de France.

PANCZOVÁ,. (2017) The Image of the West in Conspiracy Theories in Slovakia and Its Historical Context. In Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2017, vol. 69, p. 49-68. DOI: https://doi.org/10.7592/FEJF2017.69.panczova

PANCZOVÁ, Z. (2017) Apokalyptické vízie konšpiračných teórií na slovenských antisystémových internetových stránkach. Národopisná revue, 2017, roč. XXVII, č. 4, s. 283-297.

PANCZOVÁ, Z. (2017) Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. Bratislava: Veda, 2017. 

PANCZOVÁ, Z. (2019). Konšpiračné teórie a holokaust: súčasné podoby popierania holokaustu v slovenských internetových zdrojoch. In Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. – Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019, s. 167-199. ISBN 978-80-569-0449-7.

PANCZOVÁ, Z. – JANEČEK, P. (2020). Popular conspiracy theories in Slovakia and the Czech Republic. Diogenes, First published August 17, 2020. https://doi.org/10.1177/0392192120945614.

PANCZOVÁ, Z. (2020)The Victims, the Guilty, and „Us“: Notions of Victimhood in Slovakian Conspiracy Theories. In Conspiracy Theories in Eastern Europe : Tropes and Trends [eBook]. – Routledge, October 29, 2020, s. 186-204. ISBN 9780429326073. Dostupné na internete: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/victims-guilty-us-zuzana-panczov%C3%A1/e/10.4324/9780429326073-13?context=ubx&refId=be3f1341-113a-42a0-ae8a-fb56b3a2a3e8>

 PANCZOVÁ, Z. (2020). Protokoly sionských mudrcov a holokaust. In Ťažké časy : Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. – Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : Marenčin PT, 2020, s. 13-43. 

Rozhovory (výber):

Osobná stránka: https://uesa.sav.sk/?q=sk/zuzana-panczova-galiova-mgr-phd