Zaměření skupiny

Výzkumná skupina se věnuje kvalitativnímu společenskovědnímu výzkumu fenoménu konspiračních teorií a sdružuje religionisty, antropology, folkloristy, etnology, lingvisty a politology. Konspirační teorie se v poslední dekádě staly významným společenským jevem, který vzbuzuje obavy až paniku a posiluje stav “rozdělené společnosti”, kdy proti sobě stojí “dezinformátoři” a “bojovníci proti dezinformacím”. Perspektiva daná výše zmíněnými obory badatelů ale ke konspiracím umožňuje přistupovat s podobným rozumějícím přístupem s jakým je studováno náboženství, mytologie či folklor. 

Kromě přínosnosti této perspektivy z hlediska rozvoje akademického zkoumání fenoménu konspirací zúčastnění badatelé mají za cíl také posunout veřejný diskurz o konspiracích a přemostit ostrý protiklad konspirační a antikonspirační pozice. Čtení konspiračních modelů jakožto obdoby mytologie umožňuje analyzovat tento fenomén metodami a teoriemi vyvinutými pro mytologii, religiozitu a folklor a zasazovat konspirace do širších společenských kontextů namísto jejich patologizace či povrchního debunkingu.

Skupina se formou kolektivního badatelského semináře soustředí na vývoj vhodných metodologických nástrojů, rozkrývání zásadních aspektů tématu, tvorbě kolektivních publikací a společnou přípravu grantových projektů. Nemenší důraz klade skupina na veřejné působení jednotlivých členů v médiích formou rozhovorů, článků, online debat a youtube videí, jejichž cílem je informovat veřejnost o výsledcích bádání a pomáhat kultivovat veřejný diskurz.